Logo
Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

[TUYỂN DỤNG] - ĐIỀU DƯỠNG CÁC KHOA
[TUYỂN DỤNG] - ĐIỀU DƯỠNG CÁC KHOA

(Thưởng hiệu suất công việc hàng tháng)

TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2021
TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2021

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân, Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark hiện đang tuyển dụng thêm các vị trí sau:

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 09/2021
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 09/2021

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân, Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark hiện đang tuyển dụng thêm các vị trí sau:

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2021
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2021

Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark hiện đang tuyển dụng thêm vị trí sau:

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2021
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2021

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân, Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark hiện đang tuyển dụng thêm các vị trí sau: