Logo
Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2021
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2021

Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark hiện đang tuyển dụng thêm vị trí sau:

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2021
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2021

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân, Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark hiện đang tuyển dụng thêm các vị trí sau:

[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2/2021]
[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2/2021]

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân, Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark hiện đang tuyển dụng thêm các vị trí sau:

[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12]
[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12]

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân, Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark hiện đang tuyển dụng thêm các vị trí sau:

[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 11]
[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 11]

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân, Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark hiện đang tuyển dụng thêm các vị trí sau: