Logo
Khoa Nội

Khoa Nội

NGUYỄN THỊ MAI LIÊN
NGUYỄN THỊ MAI LIÊN
Bác sĩ CKI Nội - Phó Khoa Cấp cứu + Siêu âm Tim
ĐÀO SỸ TRÍ
ĐÀO SỸ TRÍ
Thạc sĩ Bác Sĩ - Phó Khoa Nội Tổng Quát
LÊ THÀNH NHÂN
LÊ THÀNH NHÂN
Bác sĩ CKI - Nội tổng quát
TÔ XUÂN VĂN
TÔ XUÂN VĂN
Bác sĩ CKI Nội tổng quát
TRỊNH DUY BIÊN
TRỊNH DUY BIÊN
Bác sĩ CKI - Khoa Nội
NGUYỄN THỊ THU THỦY
NGUYỄN THỊ THU THỦY
Bác sĩ CKI - Khám Nội
TRẦN THỊ BÍCH THỦY
TRẦN THỊ BÍCH THỦY
Bác sĩ CKII - Chuyên gia Nội tiết
TRƯƠNG BẢO ANH THY
TRƯƠNG BẢO ANH THY
Thạc sĩ Bác sĩ - Nội Khoa
HOÀNG NGHĨA ĐÀI
HOÀNG NGHĨA ĐÀI
Thạc sĩ Bác sĩ - Phó Giám đốc Chuyên môn
LÝ THỊ MỸ DUNG
LÝ THỊ MỸ DUNG
Bác sĩ CKII - Nội tổng quát
TRẦN THỊ MAI
TRẦN THỊ MAI
Bác sĩ CKII - Nội khoa
LIU I
LIU I
Bác sĩ Y học Gia Đình