Logo
Khoa Nội

Khoa Nội

TRẦN NGỌC DŨNG
TRẦN NGỌC DŨNG
Tiến sĩ Bác sĩ - Trưởng khoa CẤP CỨU TỔNG HỢP
ĐÀO SỸ TRÍ
ĐÀO SỸ TRÍ
Thạc sĩ Bác Sĩ - Phó Khoa Nội Tổng Quát
LÊ THÀNH NHÂN
LÊ THÀNH NHÂN
Bác sĩ CKI - Nội tổng quát
TRỊNH DUY BIÊN
TRỊNH DUY BIÊN
Bác sĩ CKI - Khoa Nội
NGUYỄN THỊ THU THỦY
NGUYỄN THỊ THU THỦY
Bác sĩ CKI - Khám Nội
TRƯƠNG BẢO ANH THY
TRƯƠNG BẢO ANH THY
Thạc sĩ Bác sĩ - Nội Khoa
HOÀNG NGHĨA ĐÀI
HOÀNG NGHĨA ĐÀI
Thạc sĩ Bác sĩ - Phó Giám đốc Chuyên môn
TRẦN THỊ MAI
TRẦN THỊ MAI
Bác sĩ CKII - Nội khoa